شرایط ابطال و استرداد بلیت های داخلی  :

تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30% از بهای بلیت

از ساعت 12 یک روز قبل از پرواز تا 5 ساعت قبل از پرواز مشمول 70 درصد و بعد از آن سوخت کامل